top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

 2. De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen tijdig te leveren. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

 3. Klachten inzake conformiteit of zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen moeten bij de levering vermeld worden. Alle overige klachten dienen binnen de vijf dagen volgend op levering te worden gemeld. Bij gebreke daaraan verzaakt de koper aan elke aanspraak jegens de verkoper.

 4. De goederen worden geleverd en/of verzonden op risico van de koper. Kosten verbonden aan vervoer en/of verzending zijn voor rekening van de koper.

 5. Alle facturen zijn onmiddellijk opeisbaar, tenzij anders vermeld.

 6. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de vijf dagen na de factuurdatum, met vermelding van factuurdatum en -nummer. Facturen die niet binnen de 5 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, worden als aanvaard beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen van de facturen, als voor de specificaties van de geleverde goederen.

 7. Bij niet‑betaling van facturen binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest van 10.5% vermeerderd met 2%. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 50 euro. Onkosten verbonden aan de inning van facturen zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend. Niet-betaling van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 8. In geval van annulering van de overeenkomst is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 33 % van de waarde van de bestelling en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om desgevallend een hogere schadevergoeding te eisen.

 9. Bij niet-tijdige afname of weigering tot afname van de bestelde goederen wordt een stallingskost aangerekend ten belope van 25 EUR per dag laattijdige afname. Na 15 dagen kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd en zal er bovenop de stallingskost een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden ten belope van 33% van de waarde van de bestelling.

 10. Niet-betaalde goederen blijven eigendom van de verkoper. De overdracht van eigendom van de bestelde goederen geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de koper verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen.

 11. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen dan wel geschikte waarborgen te eisen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de wederpartij.

 12. In geval van betwisting zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

bottom of page