top of page

Privacybeleid

We geven om je privacy. Daarom willen we je zo uitgebreid mogelijk informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt. In dit privacybeleid vind je alle informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe lang we ze opslaan, wat je rechten zijn en hoe je ze kan uitoefenen. 

Wie zijn we? 

Je persoonsgegevens worden verzameld in onze winkel en op onze website, beheerd door

CH Heusdens BVBA, een onderneming naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Ondernemersstraat 3 te 2500 Lier, België en met ondernemingsnummer BE0435 972 240.

Wanneer is dit beleid van toepassing?

Wanneer je onze website gebruikt of je je via e-mail of in de winkel inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt er verondersteld dat je dit Privacybeleid en het Cookiebeleid hebt gelezen, aanvaardt en naleeft.

De persoonsgegevens die we verzamelen tijdens je bezoek aan onze winkel of de website, worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

We verwerken uw privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (de 'Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens') en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 'AVG).

Wie wordt beschermd door dit Beleid?

Dit beleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die CH Heusdens BVBA verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Dit beleid is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten in verband met onze producten en diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gegevens die je ons bezorgt in de winkel:

In de winkel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld. Als je een Nieuwsbrief‑kaartje invult, ben je vrij om de volgende informatie in te vullen: naam, adres, e‑mailadres, en telefoonnummer.

Gegevens die je ons bezorgt door onze diensten te gebruiken:

Wanneer je een bestelling plaatst op de website, je inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief, of wanneer je ons belt, ons een brief of e‑mail stuurt kan ons ook persoonsgegevens aanleveren. Er kunnen persoonsgegevens worden verzameld, waaronder je naam, adres, geslacht, leeftijd, e‑mailadres, verblijfplaats, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, en aankoopgeschiedenis.

Gegevens die je ons bezorgt door onze website te gebruiken:

Als onderdeel van de normale functionaliteit verzamelt onze webserver de volgende informatie van iedereen die onze website bezoekt: je IP‑adres, je internetprovider, de software, het type en de taal van je browser, de zoekmachine en trefwoorden die je gebruikte om onze website te vinden, de datum en het tijdstip waarop je de website bezocht, de pagina's op de website die je bezocht, de pagina's van andere websites vanwaar je hebt doorgeklikt naar onze website. Die informatie wordt verzameld aan de hand van cookies die op je toestel geplaatst worden. Meer informatie over cookies kan je terugvinden in ons Cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we enkel de gegevens verwerken die nodig zijn voor het beoogde doeleinde.

We gebruiken persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor:

  • het verwerken van je bestelling;

  • het aanleveren van goederen, diensten en/of informatie waar je ons om vraagt;

  • het verstrekken van informatie, goederen en diensten die via onze website worden aangeboden voor facturatie‑ en leveringsdoeleinden van een bestelling;

  • het controleren en uitvoeren van financiële transacties in verband met de betalingen die je online doet;

  • het beheren van je klantenprofiel bij ons;

  • het meten en monitoren van het gebruik van deze website, het verbeteren van de kwaliteit en inhoud van deze website;

  • het organiseren van onze events en u uitnodigen voor die events;

  • het naleven van de wettelijke of regelgevende bepalingen die op ons van toepassing zijn;

  • het verstrekken van algemene of direct marketing.

Wat aanvullende informatie over onze marketingactiviteiten:

We zullen je enkel communicatie sturen indien je ons de nodige toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing. We kunnen contact met je opnemen (1) door een brief te sturen naar je thuisadres; (2) door je op te bellen of je een bericht te sturen op het telefoonnummer dat je ons hebt verstrekt; of (3) door je een e‑mail te sturen, met informatie over events, promoties, acties, producten, en diensten. Als je liever geen communicatie meer van ons ontvangt, kan je je hiervoor te allen tijde uitschrijven door een e‑mail te sturen naar info@chheusdens.be.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om uw privacy en persoonsgegevens in ons kantoor, in onze winkel en op onze website te beschermen. We gebruiken daarom een combinatie van technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

We zijn opgeleid om correct om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast wordt er in het kader van elke nieuwe activiteit waarbij persoonsgegevens verwerkt zouden worden, een beoordeling uitgevoerd met betrekking tot de beveiliging en de bescherming van die gegevens, waarbij steeds rekening wordt gehouden met jouw belangen.

Daarnaast gebruiken we verschillende soorten technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van onze gegevens, waaronder: wachtwoordbeveiliging, firewalls en antivirusprogramma's. Geen enkele methode voor het doorsturen of opslaan van gegevens is echter onfeilbaar. Als er zich dus een inbreuk in verband met persoonsgegevens zou voordoen met nadelige gevolgen voor jou, word je daar persoonlijk vanop de hoogte gebracht volgens de omstandigheden die door de wet worden bepaald.

Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Een overzicht van jouw rechten:

Je hebt het recht op de inzage, rectificatie of wissing (“recht op vergetelheid”) van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Je hebt ook het recht om te vragen om een exemplaar van al je persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover dat technisch haalbaar is. Je hebt ook het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Praktisch:

Hoe oefen je je rechten uit? 

Om je rechten uit te oefenen of om meer informatie te vragen over je rechten, kan je een e‑mail sturen naar info@chheusdens.be. Om je recht op inzage uit te oefenen en om enige ongeoorloofde verstrekking van je persoonsgegevens te voorkomen, moeten we je identiteit steeds controleren. Daarom zullen we je eerst vragen om aanvullende informatie aan te leveren (bijvoorbeeld een kopie van je identiteitskaart).

Moet je betalen? 

Je kan je rechten kosteloos uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, voornamelijk vanwege het repetitieve karakter. In dat geval hebben wij – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen (in het licht van de administratieve kosten van het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie) of om je verzoek af te wijzen.

Via welke weg ontvang je een antwoord? 

Als je jouw verzoek elektronisch indient, zal de gevraagde informatie indien mogelijk elektronisch worden bezorgd. In elk geval zullen wij je een bondig, transparant, duidelijk en gemakkelijk te begrijpen antwoord geven.

Wanneer ontvang je een antwoord? 

We zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden, in elk geval binnen één maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. In dat geval brengen wij je binnen één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van een dergelijke verlenging.

 

Ten slotte heb je steeds het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie (onze leidende toezichthoudende autoriteit) in verband met de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder vind je de contactgegevens van de Belgische Privacycommissie:
 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. +32 (0)2 274 48 00 commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be

Hoe lang worden je persoonsgegevens bijgehouden?

Bij wet is het ons niet toegestaan om persoonsgegevens langer te bewaren dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld. De bewaarperiode kan daarom verschillen naargelang de aard van de verwerking.

Enkele voorbeelden: Doorgaans zullen we jouw persoonsgegevens opslaan gedurende vijf jaar na uw meest recente aankoop of contact. Voor de marketingdoeleinden waarvoor je jouw toestemming hebt gegeven, zullen je contactgegevens door ons worden bijgehouden zolang je jouw toestemming niet intrekt. Tot slot moeten wij je gegevens gedurende een bepaalde periode bijhouden om een aantal lokale wetten na te leven, met het oog op onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Nadat de toepasselijke opslagperiode(s) is/zijn verstreken, worden je persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt.

Hoe blijf je op de hoogte van wijzigingen van dit privacybeleid?

We behouden ons het recht om dit privacy beleid te allen tijde en naar eigen goeddunken volledig of deels te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. Dat kan nodig zijn gezien de marktevoluties of nieuwe verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren. Daarom vragen wij je om regelmatig na te kijken of dit privacybeleid gewijzigd is. Als je onze website gebruikt nadat er een wijziging werd aangebracht in dit beleid, wordt er verondersteld dat je die wijziging aanvaardt, ongeacht of je dit beleid hebt gelezen.

Als je dit beleid niet aanvaardt, vragen we je onmiddellijk de website verlaten.

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Als je vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit beleid of over ons gebruik van jouw informatie, kan je ons een e-mail sturen op info@chheusdens.be.

Je kan ook contact met ons opnemen via het volgende adres:

CH Heusdens BVBA

Ondernemersstraat 3

2500 Lier

België

bottom of page